در حال بارگذاری ...

پرسش دانشجویی

دانشجوئی
پرسش 1- چنانچه مدارک ایرانی از قیبل تحصیلی و یا ترجمه رسمی مدارک مورد نیاز دولت سوئیس احتیاج به مهر تائید داشته باشد؟ اینکار توسط سفارت انجام می گیرد یا خیر؟
پاسخ 1- اینگونه مدارک ایرانی باید در ایران بصورت رسمی ترجمه شود و به تائید اداره سجلات و احوال شخصیه وزارت امور خارجه برسد تا در مراجع سوئیس قابل قبول باشد.| شناسه مطلب: 80

تعداد بازدید: 6972 | آخرین بازدید:نظرات کاربران