در حال بارگذاری ...

پرسش مشمولین

 مشمولین
پرسش 1- کسی که طبق قوانین سوئد خدمت سربازی رفته و یا بعللی از جمله بیماری معاف شده است آیا باز هم درایران سرباز است و یا معافی او قابل قبول است؟ در صورتی که قابل قبول نیست چه باید بکند؟
پاسخ 1- فقط در صورتیکه بیماری او قابل تایید ادارة نظام وظیفه قرار گیر می تواند جهت گرفتن معافی خدمت اقدام نماید ولی خدمت در کشور خارجی مورد قبول نیست.
پرسش 2- اگر فردی خدمت وظیفه را انجام داده باشد ولی کارت پایان خدمت و یا معافی را مفقود نموده جهت سفر به ایران می بایست درخواست خروج مکرر نماید و یا خروج یکبار در سال؟
پاسخ 2- برای گرفتن المثنی کارت معافیت با دادن وکالتنامه اقدام نمائید و تا قبل از گرفتن آن بایستی در ایران خروجی بگیرید نه در سفارت.
پرسش 3- اگر فردی در طی سال یکبار از مهر خروج مشمولین استفاده کرده باشد و طی همان سال بنا به ضرورتی ناگزیر از سفر به کشور باشد آیا می تواند مجدداً درخواست مهر مشمولین نماید یا خیر؟
پاسخ 3- صدور مهر خروج مشمولین در همان سال ممکن نمی باشد.| شناسه مطلب: 79

تعداد بازدید: 6890 | آخرین بازدید:نظرات کاربران