در حال بارگذاری ...
 • پرسش گذرنامه

   گذرنامه
  پرسش 1- ده سال قبل به صورت غیر قانونی از کشور خارج شده ام.  در حال حاضر دارای گذرنامه سوئیسی و شناسنامه قدیمی هستم. برای دریافت گذرنامه باید چه اقدامی انجام دهم؟
  پاسخ1 ـ نخست باید نسبت به تعویض شناسنامه قدیم خود اقدام کنید. پس از دریافت شناسنامه جدید مدارک لازم را براساس بند الف امور گذرنامه (ایرانیانی که فاقد گذرنامه میباشند) تکمیل و ارسال نماید ضمناَ جهت پرداخت جریمه خروج غیرمجاز (غیرقانونی ) درخواستنامه های [109] و[110] را تکمیل و به همراه مدارک درخواست شده ارسال نمائید.
   
  پرسش 2 - ده سال پیش بصورت قانونی با گذرنامه قدیمی از ایران خارج شده ام. درحال حاضر دارای گذرنامه سوئیسی، شناسنامه جدید عکس دار و گذرنامه قدیمی می باشم. برای دریافت گذرنامه جدید چه اقدامی باید انجام دهم؟
  پاسخ 2 - به قسمت [صدور گذرنامه] مراجعه و مدارک لازم را براساس آن تکمیل و ارسال نمایید.
   
  پرسش 3 - میخواهم برای فرزندانم که 13 و 16 ساله هستند و در گذرنامه قدیمی همسرم  همراه ایشان بوده  و از کشور بصورت قانونی خارج شده اند درخواست گذرنامه نمایم. اما گذرنامه قدیم همسرم موجود نمیباشد. جهت درخواست  برای آنان چه اقدامی انجام دهم؟
  پاسخ 3- ابتدا نسبت به عکسدار نمودن شناسنامه فرزند بالای 15 سال اقدام و سپس به قسمت [صدور گذرنامه]  مراجعه نمائید.
   
  پرسش 4 - میخواهم برای فرزندانم که 16 و 19 سال دارند و همراه مادرشان چند سال قبل از ایران بصورت قانونی خارج و دارای شناسنامه قدیمی و گذرنامه سوئیسی بوده و گذرنامه قبلی مادرشان نیز موجود میباشد تقاضای تفکیک گذرنامه نمایم. چه اقدمی باید انجام دهم؟
  پاسخ 4 - ابتدا در خصوص تعویض شناسنامه آنان اقدام نماید. پس از دریافت شناسنامه به قسمت 3 امور گذرنامه ( تفکیک گذرنامه) مراجعه و نسبت به تکمیل و ارسال مدارک اقدام نماید. ضمناَ فرزند بالای 18 سال باید شخصاَ مدارک را تکمیل و امضاء نماید.
  پرسش 5 ـ تفکیک گذرنامه در چه مواردی انجام میگیرد؟
  پاسخ5- درصورتی که یکی از والدین آنها مقیم خارج از کشور باشد( محل اقامت در گذرنامه، سوئیس درج شده باشد).
   
  پرسش 6 ـ نام خانوادگی ام درگذرنامه سوئیسیم با نام خانوادگیم در گذرنامه ایرانیم مغایرت دارد و عازم ایران می باشم. چه اقدامی باید انجام دهم؟
  پاسخ 6- به اداره مالیات  مراجعه و از آنها بخواهید که نسبت به تصحیح گذرنامه سوئیسی شما برطبق گذرنامه ایرانی اقدام نمایند. در غیر اینصورت از آن اداره درخواست نمائید در گواهی صادره برای شما توضیح دهند که نام مندرج متقاضی در گذرنامه سوئیسیش همان نام اصلی اوست.
   
  پرسش 8 ـ نام و نام خانوادگی و تاریخ تولدم به استناد شناسنامه ایرانی تغییر یافته است. برای تعویض گذرنامه باید چه اقدامی انجام دهم.
  پاسخ 8- به قسمت امور گذرنامه (تجدید گذرنامه) مراجعه و باید نسبت به تکمیل و ارسال مدارک اقدام نمایند.
   
  پرسش 9 ـ کسی که نامش در گذرنامه به عنوان همراه ثبت شده، آیا میتواند بدون صاحب اصلی گذرنامه و با گذرنامه وی مسافرت نماید.
  پاسخ 9- خیر
   
  پرسش 10 - برای همراه درچه مواردی برگ عبور صادر میگردد.
  پاسخ 10- در مواردی که صاحب گذرنامه به مسافرت ادامه دهد، و همراه بعللی قصد بازگشت به ایران را داشته باشد، با تکمیل فرم (108) و ارسال مدارک برگ عبور صادر میشود.
  پرسش 11 ـ مدت یکسال است که گذرنامه خود را گم کرده ام . برای دریافت گذرنامه باید چه اقدامی انجام دهم.
  پاسخ 11- به بخش امور گذرنامه (مفقود شدن گذرنامه ) مراجعه و مدارک لازم را تکمیل و ارسال نمایید.
   
  پرسش 12 ـ فرزندانم در سوئیس متولد شده اند و چون اصل شناسنامه والدین جهت صدور شناسنامه فرزند موجود نمیباشد، لذا میخواهم نام او را در گذرنامه مادرش، درج تا به ایران مسافرت نماید. باید چه اقدامی انجام دهم.
  پاسخ 12- اسامی فرزندان بدون شناسنامه در گذرنامه والدین درج نمیگردد. بنابراین باید اصل گواهی تولد فرزندان را در سفارت ترجمه وتائید نمائید، سپس بادرخواست پدر برای فرزند برگ عبور صادر میگردد. برای اخذ شناسنامه فرزند در ایران، اصل گواهی ولادت تائید شده توسط سفارت، به همراه اصل شناسنامه والدین ضروری است.
   
  پرسش 13 ـ آیا درصورت ارسال تصویر فیش بانکی انجام امور گذرنامه امکانپذیر است؟
  پاسخ 13- خیر! اصل فیش بانکی لازم است.
  پرسش 14- فرزندان تا چه سنی می توانند در گذرنامة والدین همراه باشند؟
  پاسخ 14 - تا هیجده سالگی
  پرسش 15- چنانچه کسی نامش در سوئیس با آنچه در گذرنامه وی قید شده تفاوت کند؟ چه باید انجام دهد تا در فرودگاه به مشکل برخورد نکند؟
  پاسخ 15- به اداره اسکات مراجعه و در گواهی ولادت توضیحات لازم در این خصوص درج گردد.
   
  پرسش 16- چنانچه فرزند کوچک شخصی بخواهد با شخص دیگری غیر والدین خود مثل پدر یا مادر بزرگ به ایران سفر کند می تواند در گذرنامة آنان همراه شود؟ در صورتی که پاسخ مثبت است چگونه؟
  پاسخ 16- بلی با درخواست پدر در گذرنامه آنان درج می گردد.
   
  پرسش 17- آیا فرزندان زیر هیجده سال می توانند هم در گذرنامه پدر و هم در گذرنامه مادر همراه باشد؟
  پاسخ 17- از انجا که فرزندان به لحاظ مراقبت با مادر مسافرت می نمایند لذا در گذرنامه مادر همراه می شوند ولی با توجه به تسهیلات سفارت بهتر است جهت اینگونه افراد گذرنامه مستقل درخواست نمایند.
   
  پرسش 18- یکی از مدارکی که جهت صدور گذرنامه آمده است “ درخواست کتبی مبنی بر باقیماندن به تابعیت جمهوری اسلامی ایران ” می باشد. چنانچه شخصی رسماً اقدام به ترک تابعیت ننموده است چه الزامی  به درخواست فوق دارد؟
  پاسخ 18- سفارت اطلاعی از اینکه فرد رسماً ترک تابعیت نموده است ندارد لذا تکمیل این درخواست جهت   روشن شدن وضعیت نامبرده می باشد.
   
  پرسش 19- چنانچه فردی گذرنامه اش را در موعد مقرر تمدید ننماید آیا امکان تمدید آن هست یا خیر؟ و آیا شامل جریمه می شود؟
  پاسخ 19- بلی و جریمه ای شامل او نمی گردد.
   
  پرسش 20- چنانچه فردی دارای شناسنامه قدیمی بوده ولی فاقد گذرنامه می باشد می تواند همزمان نسبت به تعویض شناسنامه و درخواست گذرنامه اقدام نماید؟
  پاسخ 20- بله.
   
  پرسش 21- چنانچه فردی دارای گذرنامه قدیمی بوده ولی فاقد شناسنامه می باشد می تواند درخواست تجدید گذرنامه نماید؟
  پاسخ 21- خیر.
   
   
  پرسش 23- اگر فردی نام و یا نام خانوادگی اش در شناسنامه تغییر کرده باشد می بایست گذرنامه را تعویض نماید یا خیر؟
  پاسخ 23- بلی می تواند با پرداخت وجه گذرنامه به استناد شناسنامه جدید درخواست گذرنامه نماید.
   
  پرسش 24- خانمی که دارای همسر خارجی می باشد آیا می تواند نام فرزندانش را در گذرنامه و شناسنامه خود وارد کند؟
  پاسخ 24- در گذرنامه خیر ولی در شناسنامه آری.
   
  پرسش 25- آیا جهت دعوت از یک فرد خارجی برای سفر به ایران می توان از طریق سفارت اقدام نمود.
  پاسخ 26- برای درخواست ویزا نیازی به دعوتنامه نیست. ایشان میتوانند شخصاً درخواست ویزا نمایند.
   
  پرسش 26- آیا در سوئیس می توان یک غیر ایرانی را جهت سفر به ایران دعوت کرد یا خیر و چگونه؟
  پاسخ 27- بلی. به قسمت Visa در سایت مراجعه نمایند.
   
  پرسش 27- فرزندان بالای 18 سال و مجرد آیا جهت درخواست گذرنامه و یا خروجی نیاز به اجازه پدر دارند یا خیر؟
  پاسخ 28- خیر.
     | شناسه مطلب: 76

  تعداد بازدید: 18146 | آخرین بازدید:  نظرات کاربران (1)