در حال بارگذاری ...
 • تغییر نام

  الف- توضیح 

  1- تغییر نام هر متقاضی صرفا یک بار و برای افراد 15 سال خورشیدی به بالا امکان پذیر می باشد .

  تبصره: ‌در مورد افراد بین 15 تا 18 سال تمام . برگ درخواست تغییر نام توسط صاحب شناسنامه تکمیل گردیده و اخذ موافقت ولی یا سرپرست قانونی وی ضروری می باشد .

  2- برگشت به نام قبلی تا وقتی ممکن است که شناسنامه با واژه تصویبی صادر و تحویل متقاضی نشده باشد .

  3- چنانچه متقاضی ظرف مدت 6 ماه پس از تصویب نام پیشنهادی ، درخواست اجرای آنرا به نمایندگی تسلیم ننماید . واژه تصویب شده کان لم یکن تلقی می شود و هزینه پرداختی توسط متقاضی، مسترد نخواهد شد .

  4- تغییر نام در مواردی که خارج از شمول این دستورالعمل باشد ، لیکن متقاضی دلیل موجهی برای تغییر آن داشته باشد،پس از طرح در کمیسیون نام سازمان ثبت احوال کشور و تأیید ریاست آن سازمان امکان پذیر خواهد بود .

  5 موارد استثنا در کمیسیون نام مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد شد .

  ب: موارد و مصادیق تغییر نام :‌

  1. تغییر نام ها کم اقبال با فراوانی کم به نام های مناسب و فراوانی بیشتر باتوجه به فراوانی 5 سال قبل از تقاضا ، مانند : ثوبان، اسکندر، حارس، بلقیس
  2. الحاق یا اضافه نمودن یک واژه یا نام به اول و یا آخر نام یا حذف از آن مانند: امین به محمد امین ، سیمین عذرا به سیمین
  3.  تغییر نام هایی که در صورت اصلی ، بخشی از یک نام مرکب مذهبی بوده به صورت اصلی و مرکب آن یا یک نام مذهبی دیگر ماند : صغری به فاطمه صغری ، فاطمه ، زهرا یا اصغر به علی اصغر ، محمد
  4.  تغییر کنیه های شخصیت های مذهبی به یک نام مذهبی ماندد :‌ام البنین ،‌ابوتراب
  5.  تغییر نام هایی که در هنگام نوشتن یا تلفظ معنای نامناسبی به ذهن متبادر نمایند به نام های مناسب مانند : عشرت ، کرم ، خرم
  6.  تغییر نام هایی که در هنگام نوشتن و یا تلفظ دارای پیچیدگی و دشواری باشند به نام های مناسب مانند : سیبویه ، ذوالیمینین
  7. تغییر نام هایی که با شئونات اجتماعی ، علمی ، اداری ،‌مذهبی و ... صاحب آن برابر مستندات ارایه شده تناسب نداشته باشد .
  8. تغییر نام در مواردی که نام و نام خانوادگی افراد در بین بستگان، ‌ساکنان در یک محله و یا همکاران اداری آنان تکرار شده و برابر مستندات ابرازی برای متقاضی مشکلاتی را ایجاد کرده باشد .
  9. تغییر نام هایی که در عرف محلی و منطقه ای و یا سایر گویش های ایرانی به تشخیص اداره کل ثبت احوال محل صدور شناسنامه برای نامگذاری ، نامناسب باشند یا معمولا برای جنس دیگری انتخاب شود . مانند :‌عزیز ، اکرم ، اشرف
  10. تغییر نام به نام دینی و مذهبی که صاحب شناسنامه به آن شهرت دارد .
  11. تغییر عناوین ، اعم از عناوین لشکری یا کشوری و یا ترکیبی از نام و عنوان مانند: ‌سروان ، سرتیب ، دکتر ، شهردار ، سروان محمد ، شهردار علی
  12. تغییر القاب، اعم از ساده یا مرکب، مانند: ملک الدوله، خان، خسروخان، سلطانعلی، شوکت الملک
  13. تغییر نام کسانیکه تغییر جنسیت داده و دادگاه صالحه داخلی حکم به تغییر نوع جنس در اسناد سجلی و شناسنامه آنان صادر نموده است .
  14. تغییر نام کسانیکه به موجب تبصره 6 ماده 20 قانون ثبت احوال با تأیید مراجع ذی‌صلاح به دین مبین اسلام مشرف شده اند .
  15. حذف کلمات زاید و غیر ضروری در نام مانند :‌کلمات قلی و غلام در نام هایی مثل رضاقلی یا غلامعباس و نیز کلمات زاید مثل گرگ از گرگعلی یا زلف از زلفعلی

  تبصره: ‌پیشوند "عبد" خاص اسامی وصفات ذات پروردگار است و قبل از اسامی ذات باریتعالی به هیچ وجه امکان حذف آن وجود ندارد، مانند:‌ حذف عبد از اسامی خاص نظیر عبدالخالق، عبدالرحمان، در سایر موارد مانند عبدالموسی یا عبدالرسول، امکان حذف آن وجود دارد.

  ج :‌مدارک مورد نیاز ‌

  1- برگ تکمیل شده در خواست تغییر نام فرم شماره  400 توسط صاحب شناسنامه یا ولی، قیم، سرپرست قانونی ،‌وکیل

  2- برگ تکمیل شده درخواست رسیدگی از هیأت حل اختلاف توسط صاحب شناسنامه یا ولی، قیم، سرپرست قانونی، وکیل و ... فرم شماره { 401  }

  3- اصل برگ صورت مجلس تصمیم هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال فرم شماره 402  این برگ بصورت نانویس ارسال گردیده و فقط محل تعیین شده درآن توسط متقاضی امضاء می گردد.)

  4- تصویر شناسنامه پس از مطابقت با اصل شناسنامه متقاضی

  5- تصویر شناسنامه ولی، قیم، سرپرست قانونی، وکیل و.... پس از مطابقت با اصل شناسنامه (‌درصورتی که برگ درخواست توسط هر یک از آنان تکمیل شده باشد . )

  6- دونسخه کارت آثار انگستان افراد بالای 18 سال ( آثار انگشتان باید واضح و کاملا روشن بوده و عکس متقاضی روی کارتها الصاق و به مهر مربوطه ممهور و محل مربوطه در کارت توسط مأمور امضا و مهر شود. )

  د : مدارک لازم پس از دریافت پاسخ مثبت

  1- برگ تکمیل شده درخواست تعویض شناسنامه

  2- اصل شناسنامه متقاضی

  3- تصویر شناسنامه ولی، قیم، سرپرست قانونی، وکیل و ... پس از مطابقت با اصل شناسنامه (‌چنانچه برگ درخواست تعویض شناسنامه توسط هر یک از این افراد تکمیل شده باشد .)

  4- دوقطعه عکس جدید متقاضی با زمینه روشن و پشت نویسی شده ( عکس بانوان می بایست با رعایت کامل حجاب اسلامی باشد.)

   

   

     | شناسه مطلب: 750

  تعداد بازدید: 5349 | آخرین بازدید:  نظرات کاربران