در حال بارگذاری ...
 • تأیید مدارک دانشجوئی

  تأیید مدارک دانشجوئی
  برای تایید مدارک دانشجویی تنها از طریقسامانه تاک اقدام فرمایید
  اطلاعیه
  قابل توجه دانشجویان محترم فارغ التحصیل شده از دانشگاههای سوئیس
  مدارک زیر، توسط سفارت، برای تمامی دانشجویان تأیید می گردد:
  الف- گواهی ثبت نام در دانشگاه
  ب- گواهی اشتغال به تحصیل
  ج- ریز نمرات دانشگاهی
  د- مدارک فارغ التحصیلی
  هـ - تصویر (روی برگ A4) اجازه اقامت معتبر
  و- تصویر (روی برگ A4) صفحات گذرنامه
   ز- گواهی رسمی شروع دوره تحصیلی (تاریخ دقیق به روز- ماه - سال) از دانشگاه محل تحصیل
  مدارک لازم:
  1- درخواستنامه تکمیل شده شماره [405] که مورد درخواست در آن مشخص شده باشد
  2- یک برگ از تصویر گذرنامه (روی برگ A4)
  3- اصل مدرک که به تأیید وزارت امور خارجه سوئیس رسیده باشد و یک برگ تصویر آن (روی برگ A4). ( دانشجویان اعزامی رشته های پزشکی، پیرا پزشکی و رشته های وابسته باید کلیه مدارک و گواهی های تحصیلی خود  را پس از تأیید سفارت محل تحصیل و نهاد اعزام کننده در ایران به مرکز امور دانشجوئی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال نمایند).
  4- یک پاکت برای برگشت اصل مدارک با تمبر کافی برای پست سفارشیکه نشانی درخواست کننده بر روی آن درج شده باشد
  5- مدارک خود را با پست سفارشی به نشانی زیر ارسال نمائید(مدارک ناقص و درخواستنامه های تکمیل نشده عودت داده خواهد شد)
  Islamic Republic Of Iran
  Thunstrasse 68
  3006 Bern    | شناسه مطلب: 67

  تعداد بازدید: 7321 | آخرین بازدید:  نظرات کاربران