در حال بارگذاری ...
 • هزبنه های روادید

   
  5.

  Fee for Tourist Visa

   

  Swiss Nationals

  EU  Ntionals

  UK Nationals

  Afghan National

  Iraq National

   

  58  CHF

  58 CHF

  207 CHF*

  92 CHF

  29CHF

  Double entry

  87 CHF*

  -*

  -*

  138 CHF

  --

   

  Fee for Pilgrimage Visa for Afghan Nationalities

   

   

   

   

  Afghan National

  Iraq

   

   

   

   

  46CHF

  CHF 17

  Double entry

   

   

   

  69 CHF

   

   
   *Reference Number provided by the Visa Department of MFA is Mandatory
   
  Sample
   
   
     | شناسه مطلب: 147

  تعداد بازدید: 6041 | آخرین بازدید:  نظرات کاربران