در حال بارگذاری ...
 • ثبت ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی

  متقاضیان ثبت ازدواج با مرد خارجی می توانند با تکمیل و ارسال مدارک زیر به بخش کنسولی سفارت درخواست ثبت ازدواج بنمایند. پس از بررسی مدارک توسط مسئول مربوطه با متقاضیان تماس حاصل و از تاریخ حضور در  بخش کنسولی سفارت اطلاع حاصل خواهند نمود . حضور مرد خارجی برای ثبت ازدواج در بخش کنسولی سفارت الزامیست.
  درصورتی که شناسنامه متقاضی ثبت ازدواج  المثنی باشد ثبت ازدواج تا زمان صدور گواهی تجرد به تعویق خواهد افتاد[صدور گواهی تجرد]  لذا پیشنهاد می گردد تا زمان دریافت گواهی تجرد از ارسال مدارک ثبت ازدواج خودداری گردد.
  ملاحظه:
  دریافت گواهی تجرد علاوه بر درخواست از بخش کنسولی سفارت از طریق مراجعه حضوری  و یا وکالتی به اداره ثبت واحوال شهر محل سکونت پیشین در ایران نیز امکان پذیر و سریعتر می باشد.
   
   نحوه تکمیل مدارک لازم
  1- درخواستنامه تکمیل شده شماره [202] برای ثبت ازدواج با مرد خارجی (مرد خارجی میتواند مشخصات خود را در درخواستنامه به انگلیسی بنویسد)
  *- درصورت عدم امکان حضور زن مقیم سوئیس در سفارت، زن میتواند مطابق وکالتنامه شماره [232] برای امضاء مدارک وکالت دهد.تنظیم این وکالتنامه ها [حضوریست] و موکل برای امضاء آن باید در  بخش کنسولی سفارت حاضر شود.
  2- اصل شناسنامه زن
  *- اصل گواهی تجرد (فقط درصورتی که شناسنامه زن المثنی باشد)
  3- اصل گذرنامه زن با اقامت معتبر واصل گذرنامه مرد و تصویر (کپی روی برگ A4) صفحاتی که مشخصات مرد در آن درج شده باشد
  4- اصل اجازه نامه کتبی پدر یا جد پدری دوشیزه برای ازدواج اول که باید توسط یکی از دفاتر اسناد رسمی تائید شده باشد (اگر پدر یا جد پدری ساکن ایران باشند)
  * در صورتی که پدر یا جد پدری ساکن سوئیس باشد باید اجازه نامه تکمیل شده شماره [223] را با همراه داشتن اصل شناسنامه در محل سفارت و در حضور کارشناس کنسولی امضاء نماید
  *- در صورت فوت پدر و یا جد پدری، ارائه اصل گواهی فوت صادره از مراجع ذیصلاح ضروریست
  5- اصل گواهی تشرف مرد به دین مبین اسلام از یکی از مراکز مورد تائید سفارت جمهوری اسلامی ایران (چنانچه زن مسلمان باشد)
  6- اصل و تصویر (کپی روی برگ A4) سند طلاق زن و یا مرد (درصورتی که هرکدام از آنان قبلا طلاق گرفته باشد)
  7- اصل گواهی عقد شرعی از یکی از مراکز معتبرمورد تائید سفارت جمهوری اسلامی ایران (برای هموطنان زرتشتی کلیمی و مسیحی ارائه گواهی انجام نکاح براساس رویه معمول در ادیان مذکور الزامی است)
  8- اصل سند رسمی ازدواج سوئیسی (در صورتی که سند رسمی ازدواج غیرسوئیسی باشد، اصل سند باید توسط سفارت کشور محل ازدواج در سوئیس تائید و سپس به [تایید وزارت امور خارجه سوئیس] برسد و یا به تائید وزارت خارجه کشور متببوع  مرد و سفارت جمهوری اسلامی ایران مستقر در آن کشور برسد).
  9- گواهی تولد  مرد به انگلیسی که اسامی والدین و نام همسر در آن نوشته شده باشد و توسط اداره ثبت سوئیس مهر شده باشد.
  10- گواهی اردواج زن به انگلیسی که نام همسر در آن نوشته شده باشد و توسط اداره ثبت سوئیس مهر شده باشد.
  11- گواهی تندرستی زوجین شامل گروه خون، عدم ابتلاء به بیماری مقاربتی، ایدز، تالاسمی (Thalassaemie) و اعتیاد به مواد مخدر و گواهی مبنی بر بلامانع بودن ازدواج از نظر RH خون از یکی از بیمارستانها و یا مراکز پزشکی معتبر(در صورتیکه از ازدواج شرعی زوج بیش از یکسال سپری شده باشد نیازی به ارائه این گواهی نیست)
  12- گواهی اشتغال به کار مرد
  13- گواهی عدم سوء پیشینه برای مرد  که از سوی پلیس سوئیس صادر و مهر شده  باشد  
  14- تعهدنامه رسمی مرد مبنی بر پرداخت نفقه و هزینه بلیط مراجعت زن به ایران (این تعهدنامه باید در حضور کنسول در سفارت تنظیم و امضاء شود. درصورت عدم امکان حضور مرد, تعهدنامه   مذکور باید توسط یکی از دفاتر اسناد رسمی  سوئیسی به تائید برسد)
  *- چنانچه زن ایرانی طبق تعهدنامه شماره [203] انصراف خود را از دریافت نفقه و هزینه بلیط مراجعت به ایران اعلام نماید، ارائه تعهدنامه مرد برای پرداخت نفقه و هرینه مراجعت لازم نیست.
  15- دوازده قطعه عکس جدید 4×3 تمام رخ (از روبرو)، غیرفوری، غیربرقی، بدون کلاه و عینک و با زمینه سفید از هر یک از زوجین که مشخصات صاحبش در پشت آن نوشته شده وعکس بانوان با حجاب اسلامی باشد
  16-  اصل رسید  واریز [هزینه] به حساب IBAN CH 62 0079 0016 2611 58566 
    BERNER KANTTONAL BANK 3001 BERN 30-106-9(در مراجعه حضوری هزینه ها فقط با کارت اعتباری و از طریق دستگاه دریافت میگردد) 
   
  * در صورت ارائه وکالتنامه 232 باید15 فرانکبه این مبلغ اضافه شود
  * در صورت ارائه درخواستنامه 223 باید فرانک به این مبلغ اضافه شود
  * در صورت ارائه درخواستنامه 203باید8   فرانک به این مبلغ اضافه شود
   (در مراجعه حضوری هزینه ها فقط با کارت اعتباری و از طریق دستگاه دریافت میگردد)
  فهرست مدارک لازم :
  ش
  مدارک
  توضیحات
  1
  فرم تکمیل شده تقاضای ثبت ازدواج مرد خارجی با زن ایرانی (202)
  برای ثبت ازدواج, زن می تواند حضورا شخصی را با تکمیل فرم (شماره 232) به عنوان وکیل معرفی نماید.
   
  2
  اصل شناسنامه عکسدار زوجه (زن)
  اگر المثنی باشد ارائه گواهی تجرد الزامی است
   
  3
  اصل گذرنامه  ایرانی زن با اقامت معتبر واصل گذرنامه مرد به همراه  کپی A4آن که مشخصات مرد باشد.  
   
  4
  اصل اجازه نامه محضری پدرزوجه( دوشیزه) دریکی از دفتراسناد رسمی  کشور
  درصورت سکونت پدردرسوئیس ,حضور وی درنمایندگی و امضای فرم223 رضایت نامه  با ارائه شناسنامه ( 223) الزامی است.
  در صورت فوت پدر یا جد پدری , ارائه گواهی فوت از مقامات ذیصلاح و در صورت عدم اجازه پدر جد پدری  اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص داخلی لازم  می باشد.
   
  5
  اصل گواهی تشرف به اسلام زوج از یک مرکز اسلامی معتبر در صورت مسلمان بودن زوجه
   
  6
  اصل و کپی سند طلاق ( اگر یکی از زوجین یا هر  دو طلاق گرفته اند)
   
  7
  اصل گواهی ازدواج شرعی از مرکز اسلامی موردتائید
  8
  اصل گواهی ازدواج محلی( سوئیسی)
  اگرزوج غیرسوئیسی است تائید سفارت  کشور محل تولد ووزارت خارجه. سوئیس الزامی است.
   
  9
  گواهی تولد مرد به انگلیسی که اسامی والدین ونام همسرنوشته شده و به امضای اداره اداره ثبت سوئیس رسیده باشد.
   
  10
  گواهی تولد  زن به انگلیسی  که نام همسر در آن نوشته شده و به  تائید اداره اداره ثبت سوئیس رسیده باشد
   
  11
  اصل گواهی بهداشتی عدم ابتلآء زوجه به اعتیاد و بیماریهای مسری و مقاربتی  به شرح فوق ( درصورتیکه از ازدواج شرعی زوجین کمتر از یک سال گذشته باشد.
   
  12
  گواهی اشتغال به کار مرد
   
  13
   گواهی عدم سوء پیشینه مرد
   
  14
  تعهد هزینه  نفقه وبلیط بازگشت  زن ایران  که از سوی مرد امضاء شده باشد
  در صورت عدم درخواست زن, فرم تعهد (203) مبنی بر انصرا ف  وی تکمیل شود...
   
  15
  10 قطعه عکس 3*4 هر کدام از زوجین باشرایط ومشخصات به شرح فوق
   
  16
  اصل قبض پرداخت هزینه ثبت ازدواج به میزان ۲1 فرانک به حساب IBAN CH 62 0079 0016 2611 58566 
    BERNER KANTTONAL BANK 3001 BERN 
  30-106-9
  اگر وکالتنامه (232) پر می شود 18 فرانک اضافه شود
  اگر فرم رضایت 223 پر می شود 8 فرانک اضافه شود
  اگرتعهد عدم نفقه 203 پر می شود 8  فرانک اضافه شود
   
  17
  همچنین برای صدور پروانه زناشوئی هزینه اضافی به میزان 28 فرانک در بخش کنسولی سفارت دریافت خواهد گردید.
     | شناسه مطلب: 114

  تعداد بازدید: 6402 | آخرین بازدید:  نظرات کاربران